Skip to content
UCHWAŁA NR XVI/115/07
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU
 
w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Bielawie
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 13, art.40 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska Bielawy uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się „Regulamin Cmentarza Komunalnego w Bielawie „ w następującym brzmieniu:
 
§ 2
Cmentarz Komunalny w Bielawie przy ul. W. Polskiego zwany dalej „cmentarzem” stanowi własność Gminy Bielawa.
§ 3
 1. Cmentarzem zarządza Administrator wybrany przez Gminę – zwany dalej „administratorem”
 2. Cmentarz otwarty jest codziennie
a) od 1 marca do 31 października w godzinach od 8°° do 20°°
b) 1 i 2 listopada od godz. 7 °° do godz. 23°°
c) od 3 listopada do 28 lutego w godzinach od 8°° do 17°°
 1. Przebywanie na terenie cmentarza po godzinach otwarcia jest zabronione.
 2. Ceremonia pogrzebowa może odbywać się:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 10°° do 16°° w dni powszednie i od 10°° do 14°° w soboty
b) w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 10°° do 15°° w dni powszednie i od 10°° do 14°° w soboty
§ 4
uchylony
§ 5
 1. Dokonanie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Bielawie może nastąpić po dokonaniu u administratora zgłoszenia pochówku i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pochówku wraz ze wskazaniem miejsca do pochowania . Druki zgłoszenia pochówku i potwierdzenia zgłoszenia wraz ze wskazaniem miejsca do pochowania, których wzór stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu udostępnia administrator.
 2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego przyjętego poza godzinami pracy biura administratora, niezbędne formalności związane z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia,
o którym mowa w ust. 1 – należy dopełnić niezwłocznie w godzinach pracy biura, nie
później niż w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.
 1. Administrator Cmentarza w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pochówku wskazuje miejsce pochówku zwłok osoby zmarłej oraz stosownie do woli rodziny zmarłego –
wskazuje również miejsce rezerwowe. Miejsca te następują kolejno po sobie – jako zgodne i wynikające z realizowanego Planu Zagospodarowania Cmentarza Komunalnego
w Bielawie. Otwarcie kolejnej kwatery grzebalnej może nastąpić dopiero po całkowitym wyczerpaniu miejsc grzebalnych i rezerw w poprzedniej kwaterze.
 1. Zgłoszenia pochówku dokonuje rodzina osoby zmarłej , osoba upoważniona lub uprawniona instytucja w biurze administratora na podstawie karty zgonu.
 2. Osoby zgłaszające ceremonię pogrzebową ustalają z administratorem cmentarza – termin pogrzebu, miejsce pochówku oraz wg życzenia przebieg ceremonii pogrzebowej.
 3. Przyjmowanie i wydawanie zwłok do pochówku nie może odbywać sie w czasie trwania
ceremonii pogrzebowej .
 1. Administrator cmentarza ma prawo do żądania okazania dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej.
§ 6
 1. Osoby korzystające z cmentarza zobowiązane są wnosić do administratora opłaty za :
  1. miejsca grzebalne (pochówki),
  2. rezerwację miejsca grzebalnego,
  3. przedłużenie rezerwacji, pokładnych dla osób zmarłych,
  4. korzystanie z chłodni,
  5. nadzorowanie ekshumacji zwłok,
  6. udostępnienie Sali ceremonialnej Domu Przedpogrzebowego oraz innych obiektów cmentarza,
  7. każdorazowy wjazd na teren cmentarza pojazdów samochodowych (z wyłączeniem wjazdu pojazdu ze zwłokami),
  8. zezwolenie na wykonanie grobowca - pojedyńczego, podwójnego w poziomie, w pionie, nagrobka – pojedyńczego, podwójnego.
 2. Obowiązujący cennik opłat wymienionych w ust.1 dostępny jest w biurze administratora cmentarza oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 7
 1. Opłaty za pochowanie zwłok / pokładne / oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat.
 2. Po upływie 20 lat, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po upływie 20 lat należy przedłużyć – ponowić prawo do grobu, lub miejsca rezerwacji na dalsze 20 lat.
 3. W przypadku, gdy nie zostanie dokonane przedłużenie lub nie zostanie złożone zastrzeżenie przeciwko ponownemu użyciu grobu lub miejsca i nie zostanie uiszczona opłata, grób kwalifikuje się do ponownego użycia – likwidacji, a rezerwacja miejsca grzebalnego wygasa.
 4. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
 5. Uchylony
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu administrator cmentarza sporządza protokół.
 7. Uchylony
§ 8
W przypadku prowadzenia robót związanych z budową grobu murowanego na wykonawcy tych robót ciąży obowiązek zabezpieczenia terenu objętego wykopem.
§ 9
 1. Dysponenci miejsc zarezerwowanych i grobów mogą zlecać prace związane z wykorzystaniem miejsca lub grobu wybranym przez siebie Wykonawcom.-3-
 2. Przedsiębiorca pogrzebowy lub inna osoba, zamierzająca wykonać jakiekolwiek prace (budowlane, ziemne i inne) na terenie Cmentarza Komunalnego, zwany dalej Wykonawcą , zobowiązany jest uzyskać zezwolenie od administratora. Zezwolenie wydaje się odrębnie na każdy grób.
 3. Do uzyskania zezwolenia na prace, o ktorych mowa w ust. 2 należy:
 1. przedłożyć do akceptacji administratora wymiary nagrobka lub grobowca,
 2. pisemnie potwierdzić znajomość postanowień niniejszego regulaminu,
 3. wnieść stosowne opłaty wymienione w § 6
 1. Wykonywanie usług przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie i inne na terenie cmentarza musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszym Regulaminu.
§ 10
 1. Zakres prac, o których mowa w § 9 nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.
 2. Prowadzenie prac wymienionych w § 9 może odbywać się w dni powszednie, w godzinach od 8°° do 15°° lub w innym uzgodnionym z administratorem terminie.
 3. Administrator jest uprawniony do kontroli zgodności realizowanych prac z zezwoleniem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
§ 11
Wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej, jeżeli miejsce lub sposób prowadzenia prac mógłby spowodować zakłócenie ceremonii pogrzebowej .
§ 12
 1. Zakończenie robót, o których mowa w § 9 ust. 2 wymaga zgłoszenia do administratora Cmentarza Komunalnego.
 2. Wykonawca zobowiązany jest zarówno w trakcie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu do uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac i terenu sąsiedniego, wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach na legalne składowisko odpadów, a także do naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód.
§ 13
 1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
  1. zakłócania ciszy i powagi miejsca,
  2. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
  3. przebywania osób w stanie nietrzeźwości,
  4. żebractwa,
  5. składowania, wysypywania odpadów poza pojemnikami (kontenerami) do tego celu przeznaczonymi,
  6. ustawiania płotków, ogrodzeń, reklam, ławek, elementów betonowych blokujących alejki i przejścia między grobami itp.
  7. niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,
 1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody administratora :
  1. wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
  2. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi, ciężkim sprzętem,
  3. prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej,
  4. samowolnego sadzenia lub usuwania drzew i krzewów,
  5. stawiania ławek, wykonywania klombów i innych elementów w alejkach i przejściach
między grobami, oraz umieszczania w obrębie grobu w sposób trwały wszelkiego rodzaju urządzeń i przedmiotów.
 1. W przypadku samowolnego zainstalowania lub zamontowania jakiegokolwiek urządzenia, w tym także ławki, Administrator ma prawo wezwać użytkownika w określonym terminie
do usunięcia urządzenia, a następnie po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu urządzenie usunąć na koszt użytkownika.
 1. Zakazy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do terenu parkingu.
§ 14
Utrzymanie i pielęgnacja grobów, miejsc zarezerwowanych należy do rodzin lub bliskich osób zmarłych.
§ 15
 1. Skargi na Administratora cmentarza należy kierować do Burmistrza Miasta Bielawa
 2. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Burmistrz Miasta Bielawa .
§ 16
Uchylony
§ 17
 1. Osoby korzystające z cmentarza i wykonawcy zobowiązane są do przestrzegania
postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń administratora.
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielawa.
§ 19
Traci moc:
Uchwała Nr V/32/99 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego .
§ 20
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
LESZEK STRÓŻYK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Miejskiej Bielawy z dnia ....................
 
......................................................... Bielawa, dnia ....................................
(imię , nazwisko i adres zamieszkania osoby,
lub nazwa i adres siedziby firmy załatwiającej formalności
związane z pochówkiem osoby zmarłej)
Administracja Cmentarza Komunalnego
w BIELAWIE
 
ZGŁOSZENIE
o dokonanie pochówku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. W.Polskiego w Bielawie
 
Proszę o wskazanie miejsca pochówku zwłok ŚP.....................................................
W załączeniu przedkładam kartę zgonu.
Wykop: ziemny, głębinowy, grobowiec,pojedyńczy, podwójny, głębinowy, na głębinowym – *określić jaki ..................................................................................................................................
Pogrzeb odbędzie się dnia .................................... o godzinie .............................................
posiadam potwierdzenie opłaty rezerwy, przedłużenia (określić : TAK, NIE )................................... określić za co opłata i wskazać miejsce z KP ).................................................................................................................. ..
Przekazuję kwit rezerwacji miejsca, przedłużenia (określić : TAK, NIE )................................................................
 
*)-w zależności od sytuacji należy wybrać stosowny wariant
 
WARIANT I*). PROSZĘ o zorganizowanie ceremonii pogrzebowej, wraz z udostępnieniem :
 1. sali ceremonialnej w domu przedpogrzebowym (określić : TAK, NIE )- ........................
 2. chłodni (określić : TAK, NIE )-...............................
 3. dokonania rezerwacji miejsca - dla osoby żyjącej (określić : TAK, NIE )-.............................
 
=================================================================================
WARIANT II*). Do zorganizowania ceremonii pogrzebowej wraz z udostępnieniem obiektów, urządzeń określonych w Wariancie I - ppkt 1- 2- 3 - UPOWAŻNIAM :
 
................................................................................................................................................................
( dane firmy pogrzebowej lub administratora Cmentarza ).
 
================================================================================
III *). DZIAŁAJĄC Z UPOWAŻNIENIA RODZINY (upoważnienie przedkładam w załączeniu) - - proszę o wskazanie miejsca pochówku dla Ś.P . j.w. - wraz z udostępnieniem obiektów, urządzeń określonych w Wariancie I pkt 1, 2, 3.
Jednocześnie proszę o wydanie zezwolenia na wjazd na teren Cmentarza w celu wykonania wykopu grobu we wskazanym miejscu do pochówku .
Zobowiązuję się do uiszczenia – należności za : pokładne, rezerwację , udostępnienie sali ceremonialnej w Domu Przedpogrzebowym, za jednorazowy wjazd na teren Cmentarza , za wydanie
zezwolenia na wykonanie grobowca pojedyńczego, podwójnego,
Proszę o wydanie stosownych dowodów wpłat za pokładne , za rezerwację i zobowiązuję się do przekazania dowodów wpłaty – rodzinie zmarłej (-go)
=================================================================================
 
 
----------------------------------------------
( czytelny podpis – imię, nazwisko wnioskodawcy)
*******************************************************************************************
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA POCHÓWKU I WSKAZANIE MIEJSCA DO POCHÓWKU - dot: WARIANTU I
 
kwatera ........... rząd .......... grób ..............
REZERWA: kwatera ........... rząd .......... grób ........... ...........................................................
podpis administratora
 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ......
Rady Miejskiej Bielawy z dnia ...........................
 
 
...............................................
( pieczątka Administracji
Cmentarza Komunalnego
w Bielawie ) ........................................................
( nazwa firmy pogrzebowej, adres, siedziba - dla której wydawane jest ` potwierdzenie)
 
 
dot: WARIANTU NR II i III ZGŁOSZENIA
 
POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA POCHÓWKU
I WSKAZANIE MIEJSCA DO POCHÓWKU
NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL.W.POLSKIEGO W BIELAWIE
 
 
Administracja Cmentarza Komunalnego w Bielawie – POTWIERDZA przyjęcie zgłoszenia pochówku - na terenie Cmentarza Komunalnego w Bielawie zwłok :
 
Ś.P. ...............................................................................................zmarłej (-go) dnia ...........................
 
i wskazuje miejsce do pochówku :
 
kwatera : ....................... rząd............................ grób ....................................
 
Zezwala się na przeprowadzeniem kompleksowej usługi związanej z dokonaniem ceremonii pogrzebowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy wykorzystaniu:
a)* sali ceremonialnej w Domu Przedpogrzebowym,
b)* chłodni.
* niepotrzebne skreślić
 
 
REZERWA: kwatera : ....................... rząd............................ grób ....................................
 
 
 
...............................................................
podpis administratora